Baanreglement

 

Baanreglement Vereniging Golfclub Cromstrijen

Geldig voor CHAMPIONSHIP COURSE en COMPACT COURSE 

A. Algemeen
In het kader van een voortdurende goede zorg voor onze banen, een optimale beleving van de golfsport en een goede doorstroming van flights door de baan, zijn regels onvermijdelijk.
Op de borden bij de afslag van hole 1 en hole 10 staan eveneens belangrijke aanwijzingen.

Regels voor leden gelden eveneens voor gasten die als “dag-lid” welkom worden geheten. Wij verwachten van clubleden en bezoekers kennis van de golfregels en respect voor de baan en voor medespelers. 
Hoffelijkheid en sportief gedrag zijn noodzakelijk. 
Iedere speler dient zich te houden aan de etiquetteregels zoals deze in geschreven en ongeschreven regels voor de golfsport zijn vastgelegd. 
Draag het clublabel of dagkaart zichtbaar aan de tas of trolley. 
Aanwijzingen van de caddiemaster/receptionist, marshal en greenkeepers dienen te worden opgevolgd. 
Aan onze leden en gasten vragen wij zich te kleden volgens de algemene normen van beschaving, daarbij rekening houdend met de huidige golfmode. Als voorbeeld hiervoor gelden:
- Pantalon, bermuda of golfrok voor de dames.
- Polo met kraag of golfshirt voor de dames.
- Pantalon of bermuda voor de heren.
- Polo met kraag en mouwen voor de heren.
- Alleen golfschoenen of -laarzen zijn in de baan toegestaan.
- Metalen spikes zijn in de baan en in het clubhuis niet toegestaan
- In het clubhuis is het dragen van petten niet toegestaan.
Elke speler dient een pitchfork bij zich te dragen en te gebruiken. 
Gesprekken met een mobiele telefoon zijn tijdens het spelen -behalve in noodgevallen- verboden.
Zet het geluid van uw mobiele telefoon uit. 
Spelers dienen bij voorkeur te starten van de tee die bij hun handicap past (basis: NGF advisering) en moeten bij aanwijzing van de marshal dit advies ook opvolgen.
Toegang tot de banen hebben: 
- Leden met minimaal handicap 54;
- Leden met baanpermissie: uitsluitend op de Compact Course (9-holesbaan);
- Gasten uitsluitend indien ze aan de hierboven genoemde Handicapeisen voldoen
  en de dagkaart voor de betreffende dag en baan zichtbaar aan de tas hebben bevestigd. 
Kinderen tot en met 8 jaar hebben uitsluitend onder begeleiding toegang tot clubhuis, driving range en golfbanen. 
Viervoeters, al dan niet aangelijnd, zijn op het gehele complex niet toegestaan. Voor hulphonden kan een uitzondering gemaakt worden na overleg vooraf met het secretariaat. Het bestuur kan te allen tijde anders besluiten.

B. Starten 
Vanaf 2018 is het starten volgens een digitale ballenspiraal ingevoerd. (zie voor de spelregels ook onze website). Bij grote drukte of bijzondere (weers-)omstandigheden kan de caddiemaster/
receptionist of marshal besluiten tot het (her)indelen, splitsen of samenvoegen van flights. De caddiemaster/receptionist of marshal kan spelers ook, teneinde de doorstroming in de baan te bevorderen, dringend verzoeken te spelen van de tee passend bij de WHS-Handicap (zie ook onder Baangebruik) 

C. Baangebruik 
De baan spelen, anders dan in de normale volgorde, is slechts mogelijk in bijzondere gevallen met de uitdrukkelijke toestemming van de dienstdoende caddiemaster/receptionist.
Een flight mag maximaal uit vier personen bestaan. 
In weekends en op drukke dagen, dit ter beoordeling van de caddiemaster/receptionist, mag er niet “single” gestart worden. Single spelers zullen dan ingedeeld worden bij een flight van twee of drie personen. 
De gezamenlijke handicap van een flight mag niet hoger zijn dan 108 (Championship Course), respectievelijk 120 (Compact Course). 
Tot 13.00 uur (zomertijd) en 11.00 uur (wintertijd) mogen, anders dan in georganiseerde clubevenementen, geen vierballen starten. In bepaalde gevallen kan, dit ter beoordeling van de receptionist, van deze regel worden afgeweken. Voorts kan, ten behoeve van een goede doorstroming, de marshal en/of bij diens afwezigheid de receptionist, reeds gestarte vierballen opdragen hun flight te splitsen dan wel achteropkomende flights onverwijld door te laten. 
Gastspelers met WHS-handicap boven 40 zijn op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen uitsluitend welkom op de Compact Course. 
(Golfschool-)leden met baanpermissie hebben volledig speelrecht op de Compact Course en de oefenfaciliteiten. 
Introducés van leden moeten ten minste een handicap 54 hebben om op de Championship Course te spelen en in ieder geval baanpermissie om op de Compact Course te kunnen spelen. 
Leden en gasten dienen altijd de aanwijzingen van receptie en marshal op te volgen. 
In een flight met uitsluitend gastspelers moet: 
- bij een flight van twee ten minste één speler handicap 36 of lager hebben; 
- bij een flight van drie ten minste één speler handicap 28 of lager hebben; 
- bij een flight van vier ten minste één speler handicap 25 of lager hebben. 

D. Baangedrag
Neem kennis van de aanwijzingen en plaatselijke regels op de scorekaart en tevens op de borden bij hole 1 en hole 10 en volg deze op. 
Oefenswings op de tee zijn toegestaan als onderdeel van de swingroutine, mits de grond niet wordt geraakt. 
Het is niet toegestaan, dat meerdere spelers samen gebruik maken van één uitrusting of golftas. 
Plaggen die door de baan worden uitgeslagen, behoren te worden teruggelegd en zorgvuldig te worden aangetrapt. 
Op de greens behoren pitchmarks te worden gerepareerd en behoort de speler een pitchfork bij zich te dragen.
Zet de trolley of buggy aan de zij- of achterkant van de green in de richting van de volgende tee. 
Na het spelen van een bal uit de bunker (die betreden en verlaten wordt via de lage kant), dient deze zorgvuldig aangeharkt te worden, waarna de hark teruggeplaatst wordt in de daarvoor bestemde houder. 
Langzame flights dienen snelle flights door te laten. Zodra een hole voor je leeg is, dient de achteropkomende, wachtende, flight onverwijld doorgelaten te worden. 
Als je een bal gaat zoeken (max. 3 minuten) en de bal lijkt moeilijk vindbaar, dan dient de achteropkomende, wachtende, flight doorgelaten te worden. Laat tas of buggy bij het zoeken zichtbaar in de baan staan. 
Iedereen heeft de plicht om door te laten; niemand kan het recht opeisen om doorgelaten te worden.
De bal mag nooit worden gespeeld als dat enig gevaar kan opleveren voor medespelers, baanpersoneel, toeschouwers of passanten. Overtreding van deze regel kan leiden tot verwijdering van de baan. 
Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang in de baan. Wacht op hun teken voordat je verder speelt. 
Aangelegde paden zoveel mogelijk benutten. Rij met trolley of buggy niet over de afslagplaats, heuvels, randen van bunkers, voorgreens of greens. 
Respecteer afzettingen en volg de aangegeven route. 
Drivingrangeballen mogen niet worden gebruikt buiten de drivingrange, behoudens bij lessen gegeven door de pro. 

Onweer 
Bij onweer of bijzondere omstandigheden, zoals storm, zal de wedstrijdleiding, dan wel de caddiemaster/receptionist of marshal een signaal geven ten teken dat de wedstrijd/het spel wordt onderbroken. 
Bij het volgende signaal
- 1 lang aangehouden toon: wedstrijd/spel onmiddellijk onderbreken;
- 3 herhaalde opeenvolgende tonen: wedstrijd/spel onderbreken, uitspelen van de hole toegestaan;
- 2 herhaalde korte tonen: wedstrijd/spel kan hervat worden.Overigens blijven de spelers te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. 

Naleving reglement en sancties 
Alle spelers worden geacht dit reglement te kennen en te handelen naar de letter en geest van dit
reglement, waarbij de caddiemaster/receptionist of de marshal na ernstige overtreding van dit reglement bevoegd zijn de speler te verbieden de baan te betreden of verder te spelen. 
 
 
Baanreglement versie mei 2023